การจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย

 

   เอกสารประกอบการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  ***   เพื่อประโยชน์ในการรับเงินคืนให้แก่ท่านภายในกำหนดเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จึงขอให้ท่าน จัดส่งสำเนาบัตรประชาชน และเอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล   ที่ทางราชการออกให้ (ถ้ามี)

   ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงาน
  • รับและตรวจสอบเอกสาร
  • ดำเนินการจัดทำเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
  • นำส่งจดหมายพร้อมเช็คผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย

*** ระยะเวลานับจากวันที่ได้รับเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน

  สถานที่ติดต่อสื่อสาร
 
1. จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์   บริษัท แอ๊ดวานช์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น1/1และ2/1 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพ ฯ 10120
 
2. จัดส่งเอกสารที่บริษัทฯ
สำนักงานใหญ่ :เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น1/1และ2/1
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพ ฯ 10120
 
3. จัดส่งเอกสารทางโทรสาร ,E-mail
โทรสารหมายเลข 02 -6483920
E-mail cs@alife.co.th