การกู้ยืมเงิน

 

   เอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน
  • แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้กรมธรรม์ 1 ชุด (ต้นฉบับ ,คู่ฉบับ)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของท่าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

 

   ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงาน
  • ดำเนินการกู้ยืมเงิน
  • ดำเนินการเวนคืนกรมธรรม์
  • นำส่งจดหมายพร้อมเช็คเงินตามจำนวนเงินกู้ยืม

*** ระยะเวลานับจากวันที่ได้รับเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน

  สถานที่ติดต่อสื่อสาร

1. จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์   บริษัท แอ๊ดวานช์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น1/1และ2/1 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพ ฯ 10120

 

2. จัดส่งเอกสารที่บริษัทฯ
สำนักงานใหญ่ :เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น1/1และ2/1
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพ ฯ 10120

 

3. จัดส่งเอกสารทางโทรสาร ,E-mail
โทรสารหมายเลข 02 -6483920
E-mail cs@alife.co.th