เรื่องร้องเรียน

  เอกสารประกอบเรื่องร้องเรียน

  • แบบฟอร์มคำร้องเรื่องร้องเรียน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

 

 

   ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงาน

  • บริษัทรับและตรวจเอกสาร
  • ตรวจสอบและพิจารณาเรื่องร้องเรียน โดย หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน (We Care Unit)
  • กรณีเรื่องร้องเรียนมีความยุ่งยากซับซ้อน  คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
  • แจ้งผลการตรวจสอบ

*** ระยะเวลานับจากวันที่ได้รับเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน

  สถานที่ติดต่อสื่อสาร
 

1. จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน (WeCare Unit)  บริษัท แอ๊ดวานช์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น1/1และ2/1 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพ ฯ 10120

2. จัดส่งเอกสารที่บริษัทฯ หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน (WeCare Unit)
สำนักงานใหญ่ :เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น1/1และ2/1
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพ ฯ 10120

3. แจ้งเรื่องร้องเรียนฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ 02-6483600

4. แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่าน E-Mail
wecare@alife.co.th