ประกันกลุ่ม

ทรัพยากรขององค์กรที่สำคัญ คือ พนักงาน หากเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดย่อมเกิดผลกระทบต่อองค์กร และ ครอบครัวของพนักงาน การมีสวัสดิการที่เป็นหลักประกันจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่นายจ้างตระหนักถึงการประกันชีวิต เป็นการจัดหลักประกันที่บริษัทพึงให้เป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งแก่พนักงานในองค์กร เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่พนักงานและองค์กร ที่ช่วยแบ่งเบาภาระความสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่ครอบครัวของสมาชิกผู้เอาประกันภัย