เกี่ยวกับเรา

Organize

Organize

 • บริษัทฯ ได้มีการร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ จำนวน 3 ราย คือ
  1. บริษัท ซุ่นฮั่วเส็ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 22,499,995 หุ้น
  2. บริษัท เอ็มแอลซี ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นธุรกิจกลุ่มธนาคาร National Australia Bank (NAB) จากประเทศออสเตรเลีย จำนวน 12,500,000  หุ้น
  3. บริษัท ทุนเจริญ จำกัด จำนวน 15,000,000 หุ้น
 • บริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท แอ๊ดวานซ์ แอสชัวรันส์ จำกัด เป็น บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอ็ม แอล ซี แอสชัวรันส์ จำกัด (Advance MLC Assurance Co.,Ltd) และทำการขยายธุรกิจผ่านตัวแทนประกันชีวิตที่เป็นพนักงานประจำ ภายใต้นโยบายการบริหารงานในลักษณะ Wealth Management โดยมีแนวคิดของการให้บริการด้านทีปรึกษาทางการเงิน โดยใช้พนักงานขายที่เป็นพนักงานประจำ และมีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทอื่นๆ เพื่อเป็นการสร้างความแตกต่างจากบริษัทประกันชีวิตทั่วไปในประเทศไทย นอกจากนี้ยังนำเอาระบบการบริหารจัดการมาจากกลุ่ม บริษัท MLC ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่มีชื่อเสียง และมีความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจ Wealth Management ในต่างประเทศ

Organize

 • กลุ่มบริษัท  MLC ได้มีนโยบายถอนการลงทุนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย และ บริษัทซุ่นฮั่วเส็ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ซื้อหุ้นคืนจาก บริษัท เอ็มแอลซี ลิมิเต็ด และ จากบริษัท ทุนเจริญ จำกัด ทั้งหมด
 • ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอ็มแอลซี แอสชัวรันส์ จำกัด เป็น บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ จำกัด เป็นต้นมา

Organize

 • บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 1,000,000,000 บาท เป็น 1,150,000,000 บาท

 

 

 • บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 1,400,000,000 บาท เป็น 2,000,000,000 บาท