ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

ส่วนที่ 1 การรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย

ALIFE 011


ส่วนที่ 2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล
1. ความเพียงพอของเงินกองทุนบริษัท
2. รายงานทางการเงิน

ALIFE 012

ส่วนที่ 1 การรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย

ALIFE 009


ส่วนที่ 2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล
1. ความเพียงพอของเงินกองทุนบริษัท
2. รายงานทางการเงิน

ALIFE 010

ส่วนที่ 1 การรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย

ALIFE 007


ส่วนที่ 2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล
1. ความเพียงพอของเงินกองทุนบริษัท
2. รายงานทางการเงิน

ALIFE 008

ส่วนที่ 1 การรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย

ALIFE 001


ส่วนที่ 2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล
1. ประวัติบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการที่สำคัญ ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้เรียกร้อง พิจารณา และการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต

ALIFE 002


2. กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดในการดำเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว

ALIFE 003


3. การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) และการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management: ALM)
4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยสำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเชื่องโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงภัย และการกระจุกตัวของภัย

ALIFE 004


5. มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
6. การลงทุนของบริษัท

ALIFE 005


7. ผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. ความเพียงพอของเงินกองทุน
9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีปฏิทินที่ล่วงมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว

ALIFE 006


งบการเงิน ปี 2560
งบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2561
งบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2561
งบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2561