ธุรกิจหลัก

          บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ A  LIFE ให้บริการหลัก คือ

การรับประกันชีวิต (Life Insurance) ทั้งประเภทสามัญรายบุคคล และกลุ่ม
การรับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal  Accident)

          A  LIFE เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนกองทุนรวม (LBDU : Limited Broker Dealer Underwriter) โดยผ่านกระบวนการวางแผนการเงินส่วนบุคคลภายใต้โครงการ A - life Plan ซึ่งเป็นบริการด้าน Wealth Management ที่ครอบคลุม
การสร้างความมั่งคั่ง (Wealth Creation)
การปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน (Wealth Protection)
การบริหารจัดการกระแสเงินสด (Cash Flow Management)