วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

ด้านการบริการ

  • นำเสนอบริการที่มีคุณค่าต่อลูกค้า
  • มุ่งเน้นให้การบริการระหว่างหน่วยงาน เสมือนกับการให้บริการลูกค้าภายนอก

ด้านผลิตภัณฑ์

  • สนองความต้องการลูกค้าได้ทุกช่วงชีวิต
  • แผนการเงิน แผนการคุ้มครอง และแผนการลงทุน

ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย

  • เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ ที่มีโอกาสเติมโต และยั่งยืน
  • เสริมสร้างช่องทางขายเดิมให้แข็งแกร่ง และมีผลกำไร

ด้านบุคลากร

  • มีบุคลากรที่มีความเข้าใจ ความสามารถ พร้อมปฏิบัติงาน
  • สนับสนุน และยกย่องพนักงานที่มีประสิทธิภาพให้เติบโต และได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

ด้านกระบวนการทำงาน

  • มีกระบวนการทำงานที่สนับสนุนการบริการ และการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด