การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากเบี้ยประกันสุขภาพ ตั้งแต่ปีภาษี 2561 เป็นต้นไป

ตั้งแต่ปีภาษี 2561 เป็นต้นไป ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 315) ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้จากเบี้ยประกันสุขภาพ ให้ผู้มีเงินได้ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อบริษัทประกันชีวิต เพื่อให้บริษัทประกันชีวิตส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมสรรพากร ภายในวันที่ 7 มกราคมของปีถัดไป

สำหรับลูกค้าเอไลฟ์สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ได้ ที่นี่ และส่งกลับบริษัทภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561
ทั้งนี้ การไม่แจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ อาจทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งมายังบริษัทฯ ตามช่องทางด้านล่างนี้

อีเมล: CS@alife.co.th

โทรสาร : 02-648-3920

ไปรษณีย์:
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 1/1 และ 2/1

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพฯ 10120

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
อีเมล: CS@alife.co.th
โทรศัพท์: 02-648-3600

(ระหว่างวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.