เลือกวางแผนลงทุนกับ ประกันชีวิตแบบ Universal Life

  เลือกวางแผนลงทุนกับ ประกันชีวิตแบบ Universal Life


โดยที่ปรึกษาด้านวางแผนการเงิน A – life Plan
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
[email protected] โทร. 02-648-3333

          สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งกับคอลัมน์ดีๆ ที่ช่วยแนะนำการวางแผนทางการเงินด้วยแนวคิด “วางแผนการเงิน.. แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยน” สำหรับในวันนี้เป็นการพบกันครั้งแรกของปี 2559 ซึ่งในช่วงต้นปีแบบนี้หลายท่านอาจจะมีแนวคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในด้านต่างๆ หรือวางแผนการดำเนินชีวิตรูปแบบใหม่ๆ เพื่อการมีชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนการมองหาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือการลงทุนใหม่ๆ โดยในปีนี้ดูแนวโน้มตลาดหุ้นไทยแล้วเห็นว่าเป็นช่วงของการปรับฐานที่ค่อนข้างรุนแรงพอสมควร  ซึ่งอาจทำให้นักลงทุนหลายท่านหวั่นใจและอาจมีแนวคิดที่จะหันมาเน้นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ไม่พลาดผลตอบแทนที่สูงเช่นเคย หากแนวโน้มผลตอบแทนหุ้นในปีนี้ดีขึ้น โดยในวันนี้ผมจะมานำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์คอนเซปต์ดังกล่าวด้วย “ประกันชีวิตแบบ Universal Life” ครับ

          ในปัจจุบันคนไทยหันมาตระหนักถึงเรื่องการออมเพิ่มมากขึ้น แต่คนไทยจำนวนมากไม่ชอบการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง โดยจะเลือกลงทุนโดยการทำประกันชีวิตซึ่งเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ ได้ผลตอบแทนที่แน่นอน และได้ผลประโยชน์ทางภาษีอีกด้วย  แต่ประกันชีวิตอาจมีข้อจำกัดในบางประการ เช่น ไม่สามารถปรับเปลี่ยนจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือปรับเบี้ยประกันภัยตามที่ต้องการได้ หรือ ในกรณีฉุกเฉินการพักชำระเบี้ยประกันภัยอาจทำให้เสียประโยชน์ในเรื่องความคุ้มครองได้ เป็นต้นครับ แต่สำหรับประกันชีวิตแบบUniversal  Lifeนั้นเป็นรูปแบบการประกันชีวิตซึ่งเป็นทางเลือกใหม่สำหรับทุกคนที่ต้องการโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น และตอบโจทย์การวางแผนการเงินครบทุกองค์ประกอบในหนึ่งเดียว เป็นรูปแบบประกันชีวิตแบบใหม่ที่ให้ความคุ้มครองชีวิตพร้อมกับสร้างโอกาสในการรับผลประโยชน์จากการลงทุน และมีความหยืดหยุ่นสูง เปิดโอกาสให้ผู้เอาประกันสามารถบริหารจัดการกระแสเงินสดได้อย่างคล่องตัวเพราะถูกพัฒนาขึ้นมาภายใต้แนวคิดการวางแผนการเงินที่แท้จริง โดยมุ่งเน้นให้ผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองเป้าหมายทางการเงินที่สำคัญ 3 ด้าน ภายใน 1 กรมธรรม์  คือ 1) การสร้างความมั่งคั่ง (Wealth Creation) 2) การปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน (Wealth Protection) และ 3) การบริหารจัดการกระแสเงินสด (Cash Flow Management) ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่น่าสนใจที่สุดในการวางแผนชีวิตทางการเงินสำหรับทุกช่วงวัย และสามารถตอบโจทย์ได้กับทุกเป้าหมาย โดยประกันชีวิตแบบ Universal  Life มีความโดดเด่นกว่าแบบประกันชีวิตที่มีอยู่ทั่วๆ ไป ดังนี้ครับ

          ประการแรก : ให้โอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งเป็นการลงทุนแบบยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตามสถานการณ์เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน โดยมูลค่าของบัญชีกรมธรรม์จะถูกคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนให้ทุกสิ้นเดือน และทบต้นให้ ณ ทุกสิ้นปีปฎิทิน และนอกเหนือจากนี้ยังสามารถชำระเบี้ยประกันภัยส่วนที่ต้องการออมเพิ่มเติมได้ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้บัญชีกรมธรรม์ประกันภัย (Policy  Account Value) จึงทำให้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่มากขึ้น

          ประการที่สอง : ความคุ้มครองชีวิตที่สามารถปรับเพิ่มหรือลดได้ตามความต้องการ ผู้ถือกรมธรรม์จะได้รับความคุ้มครองชีวิตตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และสามารถเลือกปรับเปลี่ยนความคุ้มครองได้ตามสถานการณ์ อีกทั้งมีความยืดหยุ่นและมีสภาพคล่องในการบริหารเงิน โดยออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นสูงเปิดโอกาสให้ผู้ถือกรมธรรม์สามารถบริหารจัดการเงินได้อย่างอิสระ ทั้งในเรื่องของการชำระเบี้ยประกันภัย ที่ผู้เอาประกันภัยสามารถหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยชั่วคราวได้ และสามารถขอถอนเงินสดออกจากบัญชีกรมธรรม์ หรือกู้เงินจากมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์ได้โดยไม่ต้องมีหลักประกัน เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องในการบริหารเงินของคุณให้มากขึ้น

          ประการที่สาม : รับประกันมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย หากผลการดำเนินงานด้านการลงทุน ณ สิ้นปีปฏิทิน ที่ผู้ถือกรมธรรม์ได้ลงทุนผ่าน Universal Life ผู้ถือกรรมธรรม์ก็จะได้รับอัตราผลตอบแทนในอัตราที่บริษัทประกันชีวิตประกาศ โดยไม่มีการกำหนดเพดานอัตราสูงสุด แต่ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุน ณ สิ้นปีปฏิทิน ต่ำกว่า 0% บริษัทประกันชีวิตจะรับประกันมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ปัจจุบันไม่ต่ำกว่ามูลค่าบัญชีกรมธรรม์ ณ สิ้นปีก่อนหน้า หลังหักค่าการประกันชีวิต และค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์ของปีนั้น
ประการสุดท้าย :สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เต็มจำนวน สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร ซึ่งจะต้องเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีกำหนดเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และต้องทำกับบริษัทรับประกันที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในประเทศไทย และถ้ามีการจ่ายคืนเงินปันผล หรือผลตอบแทนระหว่างสัญญา ในกรณีได้รับเงินคืนทุกปียอดเงินคืนนั้นต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี และในกรณีได้รับเงินคืนตามช่วงระยะเวลา เช่น 2 ปี 3 ปี 5 ปี ยอดเงินคืนจะต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมของแต่ละช่วงระยะเวลา และในกรณีอื่นๆ ผลรวมของเงินคืนตั้งแต่ปีแรกถึงปีที่มีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันสะสมในช่วงนั้นๆ ครับ

          จากที่กล่าวมาทั้งหมดในวันนี้ผมคิดว่าท่านผู้อ่านได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตแบบ Universal  Lifeมากพอสมควรว่ามีข้อดี และมีสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าประกันชีวิตแบบทั่วๆ ไป อย่างไร และที่สำคัญท่านผู้อ่านจะเห็นได้ว่า ประกันชีวิตแบบ Universal Lifeเป็นอีกรูปแบบการลงทุนที่ตอบโจทย์การลงทุนในปี 2559 อย่างยิ่งครับ ก่อนจากกันในวันนี้ผมขอฝากว่าในปี 2559 นี้ ขอให้ท่านเริ่มสิ่งใหม่สิ่งดีๆ ตั้งแต่ต้นปี เพื่อชีวิตที่ดีตลอดปีและตลอดไปครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ