บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคล A-life Plan

       A-LIFE มุ่งเน้นถึง การวางแผนบริหารจัดการความมั่งคั่ง ในภาพรวม
เพื่อทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคล โดยแผนทางการเงิน
จะถูกออกแบบตามเป้าหมายที่แต่ละบุคคลได้กำหนดไว้ ซึ่งถือได้ว่าการวางแผนการเงินนั้นมีรายละเอียด และมุมมองที่มากกว่าการลงทุน ที่มุ่งเน้นในเรื่องของผลตอบแทนเป็นหลัก

      A-life Plan จึงมีบริการจัดวางแผนชีวิตทางการการเงินส่วนบุคคล ที่ครบถ้วนสมบูรณ์เต็มรูปแบบบนหลักการของ Wealth Management ที่ครอบคลุมทั้ง
3 ด้าน คือ

A -LIFE ให้ความสำคัญทั้งการออม และการลงทุน โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าแต่ละบุคคล ด้วยผลิตภัณฑ์ประกันออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีในตลาด

A - LIFE เข้าใจถึงความจริงของชีวิตที่แฝงไว้ด้วยความเสี่ยง จึงตระหนักถึงการป้องกันความเสี่ยงของชีวิต และทรัพย์สินด้วย การประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันอัคคีภัย และประกันอุทกภัย รวมถึงประกันด้านอื่นๆ ที่ช่วยลดภาระ และบรรเทาทุกข์เมื่อประสบภัย A - LIFE ต้องการให้ลูกค้าได้มีโอกาสเลือกผลิตภัณฑ์ปกป้องความเสี่ยงได้สอดคล้องต่อความต้องการอย่างแท้จริง จึงได้ร่วมมือกับ พันธมิตรทางการค้า ที่ให้บริการด้านประกันชีวิต และประกันภัย

A - LIFE เล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการกระแสเงินสดส่วนบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะนำพาให้คุณรับรู้ และเข้าใจถึงการวางแผนชีวิตทางการเงินที่ถูกต้อง และชัดเจนได้มากยิ่งขึ้น A - LIFE ได้ออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Statements) การวิเคราะห์สถานะทางการเงิน รวมถึงการรายงานผลทางการเงินที่เป็นระบบเข้าใจง่าย

โดยมี Wealth Assistant เป็นผู้ให้บริการทางการเงิน ที่ได้คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน และผ่านการอบรมด้านการให้บริการทางด้านการเงินมาอย่างเต็มศักยภาพ มีบทบาทเป็นผู้ช่วยทางการเงินที่ดีสำหรับคุณ พร้อมให้บริการจัดวางแผนชีวิตทางการเงินแก่คุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด