การจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ครบสัญญา

   เอกสารประกอบการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ครบสัญญา
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หน้า-หลัง) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • รูปถ่ายหน้าตรงถ่ายคู่กับบัตรประชาชน หรือ รูปถ่ายหน้าตรงที่เป็นปัจจุบัน

   ***   เพื่อประโยชน์ในการรับเงินคืนให้แก่ท่านภายในกำหนดเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จึงขอให้ท่าน จัดส่งสำเนาบัตรประชาชน และเอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล   ที่ทางราชการออกให้ (ถ้ามี)

   ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงาน
  • รับและตรวจสอบเอกสาร
  • ดำเนินการจัดทำเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ครบสัญญา
  • นำส่งจดหมายพร้อมเช็คผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ครบสัญญา

*** ระยะเวลาดำเนินการภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยครบกำหนดหรือวันที่บริษัทฯ ต้องจ่ายแล้วแต่กรณี

  สถานที่ติดต่อสื่อสาร

1. จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์   บริษัท แอ๊ดวานช์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น1/1และ2/1 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพ ฯ 10120

2. จัดส่งเอกสารที่บริษัทฯ
สำนักงานใหญ่ :เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น1/1และ2/1
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพ ฯ 10120

3. จัดส่งเอกสารทางโทรสาร ,E-mail
โทรสารหมายเลข 02 -6483920
E-mail [email protected]