การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ

 

   เอกสารประกอบการขอเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ

  • แบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนแปลง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง


 

 

   ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงาน

  • รับและตรวจสอบเอกสาร
  • ดำเนินการเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ
  • นำส่งบันทึกสลักหลังการเปลี่ยนแปลง และเช็คเงินคืนทันที (ถ้ามี)

   *** ระยะเวลานับจากวันที่ได้รับเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน
 

  สถานที่ติดต่อสื่อสาร
 

               

1. จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์   บริษัท แอ๊ดวานช์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น1/1และ2/1 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพ ฯ 10120

 

2. จัดส่งเอกสารที่บริษัทฯ
สำนักงานใหญ่ :เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น1/1และ2/1
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพ ฯ 10120

 

3. จัดส่งเอกสารทางโทรสาร ,E-mail
โทรสารหมายเลข 02 -6483920  
E-mail [email protected]