การเวนคืนกรมธรรม์

   เอกสารประกอบการเวนคืนกรมธรรม์
  • แบบฟอร์มคำร้องขอค่าเงินเวนคืนกรมธรรม์       
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • กรมธรรม์ประกันภัย หรือใบแจ้งความกรณีเล่มสูญหาย (ต้นฉบับ)  หากเป็นสำเนาใบแจ้งความเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งความลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของท่าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

   ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงาน
  • รับและตรวจสอบเอกสาร
  • ดำเนินการเวนคืนกรมธรรม์
  • นำส่งจดหมายพร้อมเช็คเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์

*** ระยะเวลาดำเนินการภายใน 20 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

  สถานที่ติดต่อสื่อสาร

1. จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์   บริษัท แอ๊ดวานช์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น1/1และ2/1 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพ ฯ 10120

2. จัดส่งเอกสารที่บริษัทฯ
สำนักงานใหญ่ :เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น1/1และ2/1
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพ ฯ 10120

3. จัดส่งเอกสารทางโทรสาร ,E-mail
โทรสารหมายเลข 02 -6483920
E-mail [email protected]