ขั้นตอนการเคลม

 เรียน ผู้เอาประกันภัยทุกท่าน
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพและแบ่งเบาภาระทางการเงินของท่าน  บริษัทฯ พร้อมและยินดีที่จะให้บริการด้านสินไหมทดแทนแก่ท่านเสมอ ในกรณีที่ท่านประสงค์จะขอรับค่าสินไหมทดแทนประเภทต่างๆ  ท่านสามารถดำเนินการ ตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
 1.  เตรียมเอกสารให้ครบ
     ผู้เอาประกันภัยควรเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมให้ครบถ้วน เพื่อให้การเรียกร้องสินไหมทดแทน ของท่านสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถดูรายการเอกสารที่บริษัทฯ ต้องใช้ประกอบการเรียกร้องสินไหม ของท่านในแต่ละกรณี ดังต่อไปนี้
 กรณีเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลสุขภาพหรืออุบัติเหตุ (HS, ME) จัดเตรียมเอกสารดังนี้

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐหรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผู้เอาประกันภัยส่งสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่ได้รับจากหน่วยงานข้างต้นด้วย

 กรณีเรียกร้องสินไหมค่าชดเชยรายวัน (HIB, HAB) จัดเตรียมเอกสารดังนี้
 กรณีเรียกร้องสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ (AI) จัดเตรียมเอกสารดังนี้
 กรณีเรียกร้องสินไหมทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร การเจ็บป่วยขั้นวิกฤต (โรคร้ายแรง) หรือโรคมะเร็ง จัดเตรียมเอกสารดังนี้

กรณีเรียกร้องสินไหมมรณกรรม จัดเตรียมเอกสารดังนี้ 
  • กรมธรรม์ประกันภัย
  • แบบฟอร์มคำขอรับเงินสินไหมทดแทนการมรณกรรม (Dead Claim) กรอกโดยผู้รับประโยชน์ทุกท่าน
  • ใบรายงานแพทย์ที่ทำการรักษาครั้งสุดท้ายก่อนเสียชีวิต
  • ใบมรณบัตร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัยที่เสียชีวิต
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์
  • สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ กรณีเสียชีวิตผิดธรรมชาติหรือจากอุบัติเหตุ
  • รายงานการชันสูตรศพโดยละเอียด กรณีเสียชีวิตผิดธรรมชาติหรือจากอุบัติเหตุ
  • หนังสือยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษา  ลงนามโดยผู้รับประโยชน์หรือทายาท กรณีเป็นผู้เยาว์หรือผู้หย่อนความสามารถประเภทอื่นๆ ให้ลงนามโดย ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี)
ข้อแนะนำต่างๆ
1. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถลงนามได้  ให้พิมพ์ลายนิ้วมือพร้อมทั้งระบุว่าเป็นนิ้วหัวแม่มือข้างไหน ของใคร พร้อมทั้งมีพยานลงนามรับรองอย่างน้อย 2 คน
2. หากปรากฏชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ต้องส่งหลักฐาน เอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุลที่ทางราชการออกให้  ประกอบการพิจารณา

 

 2.  ส่งเอกสารมายังบริษัท
สถานที่จัดส่งเอกสาร
ฝ่ายสินไหม  บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์   เลขที่ 175  ชั้น 1/1 และ 2/1 ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120  
        เพื่อให้การพิจารณาสินไหมฯเป็นไปด้วยความรวดเร็ว บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลและเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหม ก่อนนำส่งทุกครั้ง

 

 3.  รอรับผลการพิจารณาสินไหมทดแทน
1. ระยะเวลาการพิจารณาสินไหมไม่เกิน 15 วัน  นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง  แต่หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้ชดใช้สินไหมตามกรมธรรม์ไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
2. จัดส่งผลการพิจารณาสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
3. กรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการรับผลการพิจารณาสินไหมสามารถแจ้งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์โทรศัพท์ 0-2648-3600
       หากท่านมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-2648-3600 ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00
น.