การแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา

  เอกสารประกอบการขอแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา
  • แบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนแปลง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หน้า-หลัง) และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • รูปถ่ายหน้าตรงถ่ายคู่กับบัตรประชาชน หรือ รูปถ่ายหน้าตรงที่เป็นปัจจุบัน

   

   ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงาน
  • รับและตรวจสอบเอกสาร
  • ดำเนินการเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์แบบขยายเวลา
  • นำส่งบันทึกสลักหลังการเปลี่ยนแปลง และเช็คเงินคืนทันที (ถ้ามี)

*** ระยะเวลานับจากวันที่ได้รับเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน

  สถานที่ติดต่อสื่อสาร

1. จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์   บริษัท แอ๊ดวานช์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 1/1 และ 2/1 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120

2. จัดส่งเอกสารที่บริษัทฯ
สำนักงานใหญ่ :เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 1/1 และ 2/1
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120

3. จัดส่งเอกสารทางโทรสาร ,E-mail
โทรสารหมายเลข 02 -6483920
E-mail [email protected]