ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหม

               

 

 

สินไหมค่ารักษาพยาบาล

 

 • ขั้นตอนการใช้สิทธิ Fax claim (IPD)

กรณีการเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลในเครือข่าย  ท่านสามารถเข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องสำรองจ่ายที่โรงพยาบาลในเครือข่าย

สามารถตรวจสอบ รายชื่อโรงพยาบาลในเครือข่าย

  • แสดงบัตรประชาชน และ บัตรประกันสุขภาพ Health Care
  • มีความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ในการเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน หรือรับการรักษาโดยการผ่าตัดหรือหัตถการแบบ 21 Day Case Surgery
  • เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรวจสอบสถานะกรมธรรม์กับบริษัท
  • เข้ารับการรักษา
  • เมื่อออกจากโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเอกสารให้บริษัทแจ้งสรุปรายการที่ได้รับอนุมัติโดยไม่ต้องสำรองจาย และแจ้งให้จ่ายส่วนเกิน (ถ้ามี)

หมายเหตุ บริษัทฯ มีการว่าจ้างให้บริษัท HBC เป็นผู้ให้บริการสินไหม Fax Claim กับทางโรงพยาบาล

 

 • ขั้นตอนการใช้สิทธิ OPD Credit (อุบัติเหตุ)
กรณีการเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลในเครือข่าย  ท่านสามารถเข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องสำรองจ่ายที่โรงพยาบาลในเครือข่าย

สามารถตรวจสอบ รายชื่อโรงพยาบาลในเครือข่าย

  • แสดงบัตรประชาชน และ บัตรประกันสุขภาพ Health ME
  • เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรวจสอบสิทธิ
  • เข้ารับการรักษา
  • รับแจ้งค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องสำรองจ่าย หากไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์ที่คุ้มครอง

หมายเหตุ บริษัทฯ มีการว่าจ้างให้บริษัท HBC เป็นผู้ให้บริการสินไหม OPD Credit

 

 • ขั้นตอนการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลที่ไม่ใช่โรงพยาบาลในเครือข่าย (สำรองจ่าย)

หากท่านเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก ที่ไม่ใช่โรงพยาบาลในเครือข่าย

ท่านสามารถสำรองค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล และนำเอกสารการรักษามาเบิกค่าใช้จ่ายตามผลประโยชน์ดังนี้

 


 

สินไหมประเภทอื่นๆ

 

 • ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมทั่วไป

เช่น สินไหมสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน, สินไหมทดแทนกรณีมรณกรรม และอื่นๆ

   1  ดาวน์โหลดเอกสาร DOWNLOAD   

   2 กรอกเอกสารและเตรียมเอกสาร                             

   3  ส่งเอกสาร Click                           

   4  บริษัทแจ้งผลการพิจารณาClick