ช่องทางในการจัดส่งเอกสาร

ช่องทางในการจัดส่งเอกสาร

      สามารถจัดส่งเอกสารเพื่อเรียกร้องสินไหมได้ผ่านช่องทางดังนี้

  • จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์

ฝ่ายพิจารณาสินไหม  บริษัท แอ๊ดวานช์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้  ทาวเวอร์  ชั้น 1/1 และ 2/1  ถนนสาธรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120

  • จัดส่งเอกสารที่บริษัท

สำนักงานใหญ่ บริษัท แอ๊ดวานช์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้  ทาวเวอร์  ชั้น 1/1 และ 2/1  ถนนสาธรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120

เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

(เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดประจำปี)