ระยะเวลาในการดำเนินการ

  • ระยะเวลาในการพิจารณาสินไหม ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง
  • หากมีการขอเอกสาร หรือ ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา บริษัทฯ จะมีหนังสือแจ้งเพื่อทราบและขยายระยะเวลาตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว