ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม

1.  แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน (HIB/HAB) หรือสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคลผลประโยชน์การชดเชยรายได้ (PAHAB)

2.  แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (ME) หรือสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคลผลประโยชน์การรักษาพยาบาล (PAME)

3.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีอุบัติเหตุ (AI)

4.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหม คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง (S5C)

5.  แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมตามสัญญาเพิ่มเติมการเจ็บป่วยขั้นวิกฤติ/โรคมะเร็ง/โรคมะเร็งสตรี (CIR/CA/FC)

6.  แบบฟอร์มเรียกร้องกรณีทุพพลภาพโดยถาวรสิ้นเชิง(TPD)

7.  แบบฟอร์มคำขอรับเงินค่าสินไหมทดแทนกรณีมรณกรรม (Death Claim)

8.  แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมค่ารักษาพยาบาล (HS )

9.  แบบฟอร์มเรียกร้องผลประโยชน์ การยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย (WP)