การแจ้งเบาะแส

วิธีการแจ้งเบาะแส

บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ ระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทมีมาตรการกํากับดูแลเรื่องร้องเรียนที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 

ช่องทางช่องทางรับแจ้งเบาะแส

          ผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดมายังฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน โดยผ่านช่องทางดังนี้

  1. ช่องทางไปรษณีย์

ที่อยู่ : บริษัท แอ๊ดวานช์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้  ทาวเวอร์  ชั้น 1/1 และ 2/1

ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120

  1. ช่องทางโทรศัพท์02-648-3906  และ  02-648-3595
  2. ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ : [email protected]

 

เงื่อนไข

ผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด พร้อมแนบหลักฐาน (ถ้ามี) ส่งมายังฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานตามช่องทางรับแจ้งเบาะแส โดยผู้รับแจ้งเบาะแสจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาและตรวจสอบการกระทำความผิดทราบโดยเด็ดขาด