ประกันบำนาญ A-LIFE 90/01

คืนเยอะ คืนยาว จ่ายเบี้ยครั้งเดียว

หลักประกันเพื่อชีวิตหลังวัยเกษียณที่มั่นคงของคุณและคนที่คุณรัก

 • วางแผนออมเงินเพื่อใช้ยามเกษียณ
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
 • ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดสูงสุดถึง 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 15% ของรายได้
 • จ่ายเบี้ยครั้งเดียว คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี
 • การันตีจ่ายเงินบำนาญอย่างน้อย 15 ปี
 • ช่วงก่อนรับบำนาญ (อายุเริ่มทำประกัน – อายุ 60 ปี) ได้รับความคุ้มครองสูงสุดระหว่างจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย ณ ปีนั้นๆ
 • ช่วงบำนาญ (อายุ 60 – 90 ปี) ไดัรับเงินบำนาญทุกปี ปีละ15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา 465% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

        

 • อายุตั้งแต่ 29 – 59 ปี  
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000บาท
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ พิจารณาตามหลักเกณฑ์