Safe5c

ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
ให้ความคุ้มครองโรคมะเร็ง
ให้ความคุ้มครองกรณีทุพลภาพ
มีเงินคืนให้ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเมื่อครบสัญญาปีที่ 5

 

ความคุ้มครองด้านค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัว

  • ชำระเบี้ยประกัน 5 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 5 ปี
  • อายุรับทำประกันระหว่าง 20 ถึง 60 ปี
  • ทุนประกันคุ้มครองสูงสุด 140%